ALGEMENE VOORWAARDEN MIMIC versie 1.0 d.d. 24 maart 2020

This is your heading text.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (versie 1.0 d.d. 24 maart 2020) worden gebruikt door:

Mimic B.V.
Papendorpseweg 95
3528 BJ UTRECHT


Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 74746677. Het BTW-nummer van Mimic is: NL860012682B01.Mimic is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0800-2551111 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar: klantenservice@mimic.nl.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Abonnement: een Overeenkomst tot de levering van Producten op een overeengekomen regelmatige basis tegen een daarbij behorende overeengekomen periodieke vergoeding.

1.3 Bestelprocedure: de procedure die Consument interactief doorloopt op de Website om Producten te bestellen.

1.4 Consument: de klant van Mimic, zijnde een natuurlijke persoon, welke de wederpartij is met wie Mimic een Overeenkomst aangaat.

1.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen 14 dagen na ontvangst af te zien van de Overeenkomst.

1.6 Overeenkomst: overeenkomst tussen Partijen, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Product(en).

1.7 Partijen: Mimic en Consument gezamenlijk.

1.8 Mimic: de partij, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mimic B.V., welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Consument.

1.9 Website: de website en webshop van Mimic waar Consument Producten kan bestellen en welke te vinden is onder de URL <https://www.mimic.nl>.

1.10 Product(en): producten, goederen alsmede eventueel gelieerde (Abonnements)diensten die Mimic op haar Website aanbiedt en welke Consument door middel van de Bestelprocedure kan bestellen.Artikel

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Abonnementen, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure, alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet (mochten) leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn aan de Consument via de elektronische weg ter beschikking gesteld bij de Bestelprocedure. Het aanvangen van de Bestelprocedure geldt ook als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, waarbij Consument heeft aangegeven akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen tevens te allen tijde geraadpleegd worden via de volgende URL: < https://www.mimic.nl/algemene-voorwaarden/ >.

2.3 Eventuele toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Consument is uitdrukkelijk uitgesloten. Mondelingen toezeggingen door of namens Mimic binden Mimic niet eerder dan nadat ze schriftelijk bevestigd zijn door Mimic.

2.4 Bij een aanbod kunnen andere specifieke of bijzondere (actie)voorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover dit het geval is dan staan die voorwaarden vermeld bij het aanbod. Deze specifieke of bijzondere (actie)voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en hebben bij eventuele strijdigheid met deze Algemene Voorwaarden voorrang.

2.5 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is dan wel in of buiten rechte geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt, dan tast dit de Overeenkomst en de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden niet aan. De overige bepalingen in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden blijven in stand. Mimic streeft ernaar de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de strekking en bedoeling van de oorspronkelijke bepaling dekt.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten en de bijbehorende prijzen en voorwaarden gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Consument kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat de Consument de Bestelprocedure heeft voltooid en daarvan een bevestigingsmail heeft ontvangen.

3.3 Indien en voor zover bij een aanbod op de Website een geldigheidsduur en actievoorwaarden vermeld zijn, dan geldt het aanbod inclusief de daarbij vermelde specifieke (actie)voorwaarden uitsluitend gedurende die geldigheidsduur en onder de vermelde (actie)voorwaarden.

3.4 Mimic garandeert niet dat een aanbod op de Website zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zet- en typefouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Mimic hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Consument laten weten.

3.5 Afbeeldingen, specificaties, informatie op de Website zijn indicatief. Mimic kan niet garanderen dat de weergegeven vormen, verhoudingen en kleuren exact overeenkomen met de echte door Consument ervaren vormen, verhoudingen en kleuren van de Producten.

3.6 Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende dan wel ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Producten. Indien om wat voor reden dan ook Mimic de bestelde Producten niet of niet tijdig kan leveren dan heeft Mimic het recht om de levering op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.

3.7 Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Mimic er zorg voor dat de betaalde bedragen, inclusief de additionele kosten, zo snel als dat voor Mimic mogelijk is, worden terugbetaald aan Consument.

Artikel 4 Abonnement

4.1 Indien en voor zover de Website Consument de mogelijkheid biedt een Abonnement op de levering van Producten af te nemen dan gelden de navolgende leden.

4.2 Bij een Abonnement gaan Partijen met elkaar een Overeenkomst aan voor de regelmatige levering van Producten gedurende een overeengekomen duur tegen betaling van een daarbij behorende periodieke vergoeding. Consument kan tegen de daarbij geldende voorwaarden kiezen uit verschillende Abonnementsvormen welke op de Website vermeld staan.

4.3 Consument met een Abonnement kan op de Website na inloggen op zijn account zelf het afgenomen Abonnement beheren, waarbij Consument de mogelijkheid heeft om onder meer: de Abonnementsvorm en betaalgegevens aan te passen, bezorgadres -datum en -tijd te wijzigen.

4.4 In geval een Abonnement krijgt Consument drie (3) dagen vóór elke geplande levering een herinneringsmail zodat – indien en voor zover gewenst- bezorgdatum, bezorgtijd en bezorgadres gewijzigd kunnen worden voordat ze verzonden worden. Gewenste wijzigingen dienen doorgegeven te worden tot uiterlijk 12:00 uur op de dag voorafgaand aan de dag dat levering gepland staat.

4.5 Na verloop van de duur van het gekozen Abonnement wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd met dezelfde duur. Consument ontvangt een week voor het einde van de overeengekomen duur een bericht dat zijn Abonnement verloopt en wordt hem de mogelijkheid geboden tot opzegging.

4.6 Een Abonnement kan door Consument elk gewenst moment worden opgezegd door een mail te sturen naar: klantenservice@mimic.nl of via zijn account op de Website onder het tabblad beheer opzegging door te geven. Opzegging is rechtsgeldig gedaan als Consument daarvan een bevestiging per email heeft ontvangen op de door hem opgegeven mailadres.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 Prijzen zoals getoond op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht aan Consument. Bij buitenlandse overschrijving zijn de transfer-, bank- en provisiekosten voor rekening van de Consument.

5.2 Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Indien er bij prijzen druk- en zetfouten zijn gemaakt dan is Mimic niet gehouden het betreffende Product tegen de foutieve prijs te leveren noch is Mimic aansprakelijk voor de gevolgen die samenhangen met een foutieve prijs.

5.3 Mimic is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende bestellingen, die zullen te allen tijde uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen gedurende de Bestelprocedure. In geval van een Abonnement worden prijswijzigingen ten miste dertig (30) dagen vóór inwerkingtreding bekendgemaakt aan Consument.

5.4 Door Consument kunnen de verschuldigde bedragen op volgende wijzen worden voldaan:a. door middel van betaling met iDEAL;b. door middel van betaling met creditcard;c. door middel van vooruitbetaling door middel van overschrijving (via de Bank);d. door middel van automatische incasso bij een Abonnement (machtiging van Consument).

5.5 Op eerste verzoek van Consument en na overleg met Mimic is er tevens de mogelijkheid om een bestelling onder rembours te laten verzenden.5.6 Indien Consument weet of vermoedt dat er van een account misbruik wordt gemaakt en/of onjuiste of verkeerde betaalgegevens verstrekt of gebruikt zijn dan is de Consument verplicht dit onverwijld aan Mimic te melden.

Artikel 6 Leveringstermijnen en levering

6.1 Mimic zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst en het leveren van de bestelde Producten. Levering van Producten geschiedt slechts zolang de voorraad strekt.

6.2 Tot aan de bezorging draagt Mimic de verantwoordelijkheid voor het Product. Na bezorging draagt de Consument de verantwoordelijkheid en zorg voor het Product. Het risico van verlies en beschadiging van Product zijn vanaf bezorging voor rekening van Consument.

6.3 De leveringstermijnen zoals vermeld bij het aanbod op de Website alsmede in de bevestigingsmail zijn een indicatief. Mimic zal zich tot het uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen. Overschrijding hiervan leidt niet zonder meer tot aansprakelijkheid van Mimic en geeft Consument geen recht op schadevergoeding.

6.4 Als bezorgadres voor de bestelde Producten geldt het adres dat Consument bij de Bestelprocedure heeft aangegeven alwaar het Product geleverd moet worden.

6.5 Mimic heeft aan haar leveringsplicht voldaan zodra de vervoerder de bestelde Producten conform de overeengekomen datum en tijd bij het opgegeven bezorgadres heeft aangeboden aan Consument.

6.6 Indien en voor zover Mimic niet binnen 30 (dertig) dagen het bestelde Product aan Consument kan leveren dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden, maar pas nadat Mimic heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren omdat bijvoorbeeld de Producten niet meer op voorraad zijn dan wel niet meer leverbaar zijn.

6.7 Consument dient na ontvangst de Producten nauwkeurig te controleren. Eventueel geconstateerde gebreken of verkeerd geleverde Producten dient Consument zo snel mogelijk -doch uiterlijk binnen 7 dagen- na levering aan Mimic schriftelijk te melden en over te gaan tot terugzending van de Producten. Terugzending van Producten dient te allen tijde te geschieden in de originele verpakking zonder dat ze geopend, gebruikt of beschadigd zijn.

Artikel 7 Herroepingsrecht

7.1 De Consument heeft na ontvangst van de bestelling 14 dagen de tijd het recht om de Overeenkomst zonder opgave van reden te herroepen. Consument kan gebruiken maken van het Herroepingsrecht onder de volgende cumulatieve voorwaarden (aan alle drie voorwaarden moet voldaan zijn):a. De Producten zijn niet geopend of beschadigd. Om hygiënische redenen kan Mimic geopende en gebruikte Producten niet meer terugnemen.b. Consument binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling bij Mimic via de daartoe bestemde wijze zoals in het volgende lid vermeldt kenbaar heeft gemaakt gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht.c. Producten in de originele verpakking en staat worden geretourneerd naar Mimic.

7.2 Indien Consument gebruik wenst te maken va het Herroepingsrecht dan kan hij dat aan Mimic telefonisch of per email: klantenservice@mimic.nl kenbaar maken, waarna Consument een antwoordnummer krijgt voor retournering. Consument kan evenwel gebruikmaken van het daarvoor bestemde modelformulier voor herroeping, welk hier op de Website te vinden is.

7.3 Nadat Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient hij het Product binnen 14 dagen te retourneren naar het antwoordnummer dat de klantenservice hem daarvoor heeft verstrekt.

7.4 Bij het retourneren van een Product(en) dient Consument zorgvuldig te werk te gaan en de termijnen voor het rechtsgeldig kunnen uitoefenen van het Herroepingsrecht nauwkeurig in achtnemen. Op Consument rust de bewijslast dat de geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.5 De herroeping geldt als een ontbinding waarbij de Consument recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is aan Mimic. Artikel 3.7 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

7.6 Indien Consument na afloop van de 14 dagen herroepingstermijn niet aan Mimic kenbaar heeft gemaakt gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht dan wel niet binnen 14 dagen na bekendmaking van gebruik te willen maken van het Herroepingsrecht het Product (nog) niet aan Mimic heeft teruggezonden, dan is de koop definitief en kan derhalve de Overeenkomst niet meer herroepen worden.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Consument geldt deze verwerking slechts om:a. gestand uitvoering kunnen doen geven aan de Overeenkomst;b. de Consument op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Mimic.

8.2 De Consument is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Mimic aan te passen bij onjuistheden.

8.3 Mimic heeft in de privacyverklaring uiteengezet welke persoonsgegevens er worden verwerkt en waarom. De privacyverklaring kan de Consument hier raadplegen: < https://www.mimic.nl/privacy-statement/ >.

Artikel 9 Toepasselijk recht en klachten

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien Consument een klacht heeft over een specifieke bestelling of een Overeenkomst dan moet die klacht binnen 7 dagen na ontvangst of geplande levering van de bestelling volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij Mimic.

9.3 Klachten kunnen worden ingediend bij de klantenservice van Mimic. De klacht kan verstuurd worden naar het volgende mailadres: klantenservice@mimic.nl De overige contactgegevens van de klantenservice staan ook vermeld op de volgende pagina: https://www.mimic.nl/support/ De klantenservice streeft ernaar om binnen veertien (14) dagen na indiening van de klacht een (voorlopige) reactie te geven. Indien voor een reactie op de klacht meer tijd nodig is dan zal Mimic dat aangeven en daarbij ook vermelden hoe lang nodig is om de klacht af te handelen.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Mimic is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende bestellingen zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen. In het kader van een Abonnement wordt een wijziging van de Algemene Voorwaarden dertig (30) dagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt aan Consument.10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Mimic inloggegevens zijn verstrekt, draagt Consument zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Consument is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.10.3 Consument erkent dat sommige materialen waarvan het Product gemaakt is, zelfs bij normaal gebruik, snel kunnen beschadigen of kunnen krassen. Die beschadigingen of krassen zijn geen reden voor reclamatie.